logo

+38134/576-009

oscumic@gmail.com

Чумић бб

34322 Крагујевац

07:00 - 14:00

Радним данима

logo

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

4. Савет родитеља

Школа на селу…

Похвала за дирктора школе и све запослене. Увек имају времена да нас саслушају, чују наше предлоге и сугестије, али и да исте и уваже.

Задовољна мајка.

2016-03-14T15:19:08+00:00

Задовољна мајка.

Похвала за дирктора школе и све запослене. Увек имају времена да нас саслушају, чују наше предлоге и сугестије, али и да исте и уваже.

Позитивна атмосфера

Као родитељ двоје деце - ученика ове школе, јако сам задовољан са односом запослених према деци, према њиховом позиву. 

Све похвале !

2016-03-14T15:19:18+00:00

Све похвале !

Као родитељ двоје деце – ученика ове школе, јако сам задовољан са односом запослених према деци, према њиховом позиву. 

За чланове Савета родитеља школе бира се по један представник родитеља ученика сваког одељења, односно васпитне групе ако школа остварује предшколски програм.

Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује органу уп­рављања, директору и стручним органима установе. Начин избора савета родитеља установе уређује се статутом установе, а рад пословником Савета.

Чланови Савета родитеља:

 • I разред – Александар Минић
 • II разред – Горан Радовановић
 • III разред – Маја Ђорђевић
 • IV разред – Сузана Павићевић
 • V разред – Дејан Савић (председник)
 • VI разред – Радослав Михаиловић
 • VII разред – Славица Јевтић (заменик председника)
 • VIII разред – Катарина Аксентијевић
 • I-III разред (Велики Шењ) – Ана Јанићијевић
 • II-IV разред (Велики Шењ) – Петар Младеновић.

Програм рада Савета родитеља

 Сарадња са родитељима, Програмски задаци

 Ради укључивања родитеља у систематски васпитни рад школе, као и праћење и подстицање развоја њихове деце и усклађивања педагошког деловања породице и наставника школа ће остварити:

 1. Међусобно информисање родитеља и наставника о здрављу, психофизичком и социјалном развоју ученика, резултатима учења и понашања ученика, условима живота у породици, школи и друштвеној средини (путем индивидуалних контаката, родитељских састанака и Савета родитеља школе).
 2. Здравствено васпитање (разне теме здравствене заштите и превентивне, менталне хигијене и хигијенских навика, болести зависности и сл.).
 3. Психолошко образовање (психолошке карактеристике детета у основној школи, проблеми учења и рада – путем родитељских састанака).
 4. Педагошко образовање (васпитна улога породице, обавезе ученика, слободно време – родитељких састанака).
 5. Сарадња са родитељима на реализацији неких задатака и делова Програма школе преко одељенских савета родитеља и Савета родитеља школе.
 6. Укључивање родитеља у обезбеђивање услова за успешни рад школе – преко савета родитеља. Руководиоци одељенских већа ће сачинити конкретизоване програме сарадње са родитељима на нивоу разреда.